Cách đánh giá một con người

Những người nông cạn tin vào may mắn. Những người mạnh mẽ tin vào nhân quả.
5
Những người nông cạn tin vào may mắn. Những người mạnh mẽ tin vào nhân quả.
(Shallow men believe in luck. Strong men believe in cause and effect.)
– Ralph Waldo Emerson –

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *