Những thành ngữ tiếng anh thông dụng nhất phần 3

Handsome is as handsome does/ Beauty in the eye of the beholder.
anh-cuoc-song-tuoi-dep-2

Thắng là vua, thua là giặc.

Losers are always in the wrong

Đen tình, đỏ bạc.

Lucky at cards, unlucky in love

Gieo nhân nào, gặt quả đó

What goes around comes around

Không gì tuyệt đối

What goes up must goes down

Thùng rỗng thì kêu to.

The empty vessel makes greatest sound.

Hoạ vô đon chí.

Misfortunes never comes in singly.

Có tật giật mình.

He who excuses himself, accuses himself

Tình yêu là mù quáng.

Affections blind reasons. Love is Blind.

Cái nết đánh chết cái đẹp.

Beauty dies and fades away but ugly holds its own

Chết vinh còn hơn sống nhục.

Better die on your feet than live on your knees

Có còn hơn không.

Something better than nothing /If you cannot have the best, make the best of what you have

Lời nói không đi đôi với việc làm.

Do as I say, not as I do

Sinh sự, sự sinh.

Don ‘t trouble trouble till trouble trouuubles you

Rượu vào, lời ra.

Drunkness reveals what soberness conceallls

Tránh voi chẳng xấu mặt nào.

For mad words, deaf ears.

Thánh nhân đãi kẻ khù khờ.

Fortune smiles upon fools

Trời sinh voi, sinh cỏ.

God never sends mouths but he sends meat

Phòng bệnh, hơn chữa bệnh

prevention is better than cure

Hữu xạ tự nhiên hương.

Good wine needs no bush

Đèn nhà ai nấy sáng.

Half the world not know how the other half lives

Cái nết đánh chết cái đẹp.

Handsome is as handsome does/ Beauty in the eye of the beholder.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *