Những câu trích dẫn hay trong “ÔNG GIÀ VÀ BIỂN CẢ” – THE OLD MAN AND THE SEA

Ông ta không bao giờ mơ về con trai. Ông ta chỉ đơn giản làm việc, tìm kiếm những cánh cửa mở dẫn đến mặt trăng và giở quần mình và đặt chúng lên đó.
20fa92785eae30a782ec37e671179f89
1. Every day is a new day. It is better to be lucky. But I would rather be exact. Then when luck comes you are ready.

Mỗi ngày là một ngày mới. Nó sẽ tốt hơn nếu chúng ta gặp may mắn. Nhưng tôi muốn nó được chính xác. Sau đó khi may mắn tới chúng ta đã sẵn sàng.

2. But man is not made for defeat,” he said. “A man can be destroyed but not defeated.

Nhưng đàn ông không phải tạo ra để trả thù, anh ta nói, “Người đàn ông có thể bị huỷ diệt nhưng không bị đánh bại”.

3. Let him think that I am more man than I am and I will be so.

Hãy để hắn ta nghĩ rằng tôi có thể đàn ông hơn và tôi sẽ chứng minh rằng tôi có thể.

4. Now is no time
to think of what you do not have.
Think of what you can do
with that there is.

Bây giờ không còn thời gian để nghĩ về những thứ bạn không có. Hãy nghĩ về những điều bạn có thể làm với những gì bạn có.

5. I may not be as strong as I think, but I know many tricks and I have resolution.

Tôi không thực sự mạnh mẽ như tôi nghĩ, nhưng tôi biết rất nhiều mưu mẹo và tôi có quyết tâm.

6. Most people were heartless about turtles because a turtle’s heart will beat for hours after it has been cut up and butchered. But the old man thought, I have such a heart too.

Hầu hết mọi người không quan tâm về loài rùa bơi vì trái tim của nó sẽ đập trong một giờ sau khi nó đã bị cắt thành khúc. Nhưng ông già nghĩ, mình cũng có một trái tim như thế.

7. You did not kill the fish only to keep alive and to sell for food, he thought. You killed him for pride and because you are a fisherman. You loved him when he was alive and you loved him after. If you love him, it is not a sin to kill him. Or is it more?

Bạn không giết con cá để duy trì sự sống và bán để đổi lấy thức ăn. Bạn giết nó vì lòng kiêu hãnh bởi vì bạn là một ngừoi đánh cá. Bạn yêu nó khi nó còn sống và cả sau khi nó chết. Nếu bạn yêu nó, giết chết nó không phải là một điều tội lỗi. Hoặc nó còn hơn thế?

8. He no longer dreamed of storms, nor of women, nor of great occurrences, nor of great fish, nor fights, nor contests of strength, nor of his wife. He only dreamed of places now and the lions on the beach. They played like young cats in the dusk and he loved them as he loved the boy. He never dreamed about the boy. He simply woke, looked out the open door at the moon and unrolled his trousers and put them on.

Ông ta không còn mơ về những cơn sóng, hay phụ nữ, hay những sự cố tuyệt vời, hay những con cá khổng lồ, hay những trận đối đầu, hay là sự thử thách về sức mạnh, hay là vợ của ông ta. Ông ta chỉ mơ về nơi hiện tại và những con sư tử trên bãi biển. Chúng chơi đùa như những con mèo hoang lúc chạng vạng và ông ta yêu chúng như yêu các con trai của ông ta. Ông ta không bao giờ mơ về con trai. Ông ta chỉ đơn giản làm việc, tìm kiếm những cánh cửa mở dẫn đến mặt trăng và giở quần mình và đặt chúng lên đó.

9. Perhaps I should not have been a fisherman, he thought. But that was the thing that I was born for.

Có lẽ tôi không nên là một người đánh cá, ông ta nghĩ, Nhưng đó là thứ ông ta sinh ra để làm.

10. No one should be alone in their old age, he thought.

Không ai nên ở một mình khi tuổi già đang đến, ông ta nghĩ.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *